Οι επιπτώσεις της όλο και μεγαλύτερης χρήσης οπιοειδών στους νοσηλευόμενους ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

Επιμέλεια: Ν. Βιάζης, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος , Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
Πηγή: Journal of Crohn's and Colitis, Volume 12, Issue 9, 29 August 2018, Pages 1030–1035. Shirley Cohen-Mekelburg, Russell Rosenblatt, Stephanie Gold, et al.

Εισαγωγή – Σκοπός

Η όλο και μεγαλύτερη χρήση οπιοειδών αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα και αφορά όλους τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Οι ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο χρήσης οπιοειδών δεδομένης της χρονιότητας αλλά και της μεγάλης συχνότητας εμφάνισης πόνου που σχετίζεται με τα νοσήματα αυτά. Σκοπός της μελέτης ήταν να καταγράψει τη συχνότητα χρήσης οπιοειδών σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.

Mέθοδοι

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων που αφορούν στη χρήση φαρμάκων σε όλους τους ασθενείς με ΙΦΝΕ που έχουν καταγραφεί στην εθνική βάση δεδομένων από το 2005 έως και το 2014. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων έγινε πολύ-παραγοντική ανάλυση, ενώ έγινε συσχέτιση της χρήσης οπιοειδών και με τις ημέρες νοσηλείας.

Αποτελέσματα

Συνολικά, σε 2.2% από τους 2.585.174 νοσηλευόμενους ασθενείς με διάγνωση ΙΦΝΕ υπήρχε παράλληλα και χρήση οπιοειδών. Η χρήση οπιοειδών παρουσίαζε 8.8% αύξηση κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των ετών παρακολούθησης. Στην πολύ-παραγοντική ανάλυση, οι ασθενείς με νόσο Crohn, οι ανασφάλιστοι ασθενείς και αυτοί με ψυχιατρικές παθήσεις είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν χρήση οπιοειδών, ενώ η συνύπαρξη επιπλοκής απότοκης των ΙΦΝΕ σχετιζόταν με μικρότερη πιθανότητα χρήσης οπιοειδών. Η χρήση οπιοειδών οδήγησε σε αυξημένο χρόνο νοσηλείας κατά 0.84 ημέρες (95% confidence interval [CI] 0.71, 0.97] συνολικά και συγκεκριμένα κατά 2.79 ημέρες [95% CI 1.44, 4.14] στους χειρουργικούς ασθενείς και κατά 0.71 ημέρες [95% CI 0.59, 0.82] στους μη χειρουργικούς ασθενείς.

Συμπεράσματα

Η χρήση οπιοειδών γίνεται όλο και πιο συχνή σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και σχετίζεται με αυξημένες ημέρες νοσηλείας. Για το λόγο αυτό χρειάζεται καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος των ασθενών προκειμένου να περιοριστεί η χρήση οπιοειδών μόνο σε αυτούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη.

Back To Top