Κίνδυνος ανάπτυξης λεμφώματος σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου που λαμβάνουν αγωγή με αντι-TNF παράγοντες: Μετα-ανάλυση με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Επιμέλεια: Νίκος Βιάζης, Διευθυντής Γαστρεωτερολογικής κλινικής, νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Πηγή: Journal of Crohn's and Colitis, Volume 12, Issue 9, 29 August 2018, Pages 1042–1052, Chen Yang Junlin Huang Xiaowen Huang Shaozhuo Huang Jiaxin Cheng Weixin Liao Xuewen Chen Xueyi Wang Shixue Dai.

Εισαγωγή και σκοπός

Παρότι έχει αναφερθεί συσχέτιση μεταξύ της θεραπείας με αντι-TNF παράγοντες και τον κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος στους ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ), τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία στο θέμα αυτό είναι αντικρουόμενα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφίας και μια μετα-ανάλυση προκειμένου να διευκρινιστεί ο ακριβής κίνδυνος ανάπτυξης λεμφώματος σε ασθενείς με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες.

Mέθοδοι

Έγινε αναζήτηση δημοσιεύσεων που μελέτησαν τη συσχέτιση του κινδύνου ανάπτυξης λεμφώματος σε ασθενείς με ΙΦΝΕ που λαμβάνουν θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες, στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, EMBASE και Cochrane Library. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μετα-ανάλυση για να καθοριστεί επακριβώς ο κίνδυνος αυτός.

Αποτελέσματα

Ανευρέθηκαν 12 μελέτες, οι οποίες συμπεριέλαβαν 285.811 ασθενείς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στον κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος ανάμεσα στους ασθενείς με ΙΦΝΕ που είχαν λάβει – κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου - θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες και σε αυτούς που δεν έχουν λάβει ποτέ θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες (σχετικός κίνδυνος [IRR] = 1.43, 95% CI, 0.91–2.25; P = 0.116; σχετικός κίνδυνος [RR] = 0.83, 95% CI, 0.47–1.48; P = 0.534, αντίστοιχα). Παρόλα αυτά, η μονο-θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες ή η συνδυασμένη θεραπεία αντι-TNF παραγόντων και ανοσοκατασταλτικών αυξάνει τον κίνδυνο αυτό [σχετικός κίνδυνος = 1.65, 95% CI, 1.16–2.35; P = 0.006; και σχετικός κίνδυνος = 1.90, 95% CI, 0.66–5.44; P = 0.233, αντίστοιχα].

Συμπεράσματα

Η έκθεση σε αντι-TNF παράγοντες στους ασθενείς με ΙΦΝΕ δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος. Όμως η μονοθεραπεία με αντι-TNF παράγοντες ή συνδυασμένη θεραπεία αντι-TNF παραγόντων και ανοσοκατασταλτικών αυξάνει τον κίνδυνο αυτό.

Back To Top