Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μικροσκοπικής κολίτιδας: Αποτελέσματα από δύο μεγάλες προοπτικές μελέτες σε γυναίκες στις Η.Π.Α.

Επιμέλεια: Ν. Βιάζης, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Πηγή: Kristin E Burke Ashwin N Ananthakrishnan Paul Lochhead Ola Olen Jonas F Ludvigsson James M Richter Andrew T Chan Hamed Khalili Journal of Crohn's and Colitis, Volume 12, Issue 5, 27 April 2018, Pages 559–567,

Εισαγωγή – σκοπός

Τα δεδομένα για την επίδραση του καπνίσματος στον κίνδυνο εμφάνισης μικροσκοπικής κολίτιδας είναι περιορισμένα. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την πιθανή συσχέτιση και τα χαρακτηριστικά της σχέσης ανάμεσα στο κάπνισμα και την εμφάνιση μικροσκοπικής κολίτιδας σε δύο μεγάλες ομάδες γυναικών στις Η.Π.Α.

Μέθοδοι

Προοπτική ανάλυση δεδομένων 231015 γυναικών που συμμετείχαν στη μελέτη Nurses’ Health Study [NHS] και NHSII. Κατά τη διάρκεια των μελετών αυτών έγινε συλλογή δεδομένων που αφορούσαν στο κάπνισμα, στις συνήθειες του τρόπου ζωής και στη φαρμακευτική αγωγή που ελάμβαναν οι ασθενείς. Η συλλογή των δεδομένων γινόταν κάθε δύο χρόνια από το 1976 μέχρι το 2012 για όσους συμμετείχαν στη μελέτη NHS και από το 1989 έως το 2013 για όσους συμμετείχαν στη μελέτη NHSII. Κατά τη διάρκεια των ετών παρακολούθησης της μελέτης καταγράφηκαν τα νέα περιστατικά μικροσκοπικής κολίτιδας, με βάση τα δεδομένα από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών αλλά και από τις ιστολογικές εξετάσεις. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους έγινε ανάλυση της συσχέτισης του καπνίσματος με την εμφάνιση μικροσκοπικής κολίτιδας.

Αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της μελέτης καταγράφηκαν 166 νέα περιστατικά μικροσκοπικής κολίτιδας σε 6122779 ασθενείς-έτη παρακολούθησης. Σε σύγκριση με τους μη καπνιστές, η πολύ-παραγοντική ανάλυση ανέδειξε ότι ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης μικροσκοπικής κολίτιδας ήταν 2.52 (95% confidence interval [CI] 1.59–4.00) για τους ενεργούς καπνιστές και 1.54 [95% CI 1.09–2.17] για τους παλαιούς καπνιστές. Ο κίνδυνος αυξανόταν όσο αυξάνονταν και τα πακέτα τσιγάρων-χρόνια καπνίσματος [p trend = 0.001] και μειωνόταν ή εξαφανιζόταν με τη διακοπή του καπνίσματος [p trend = 0.017].

Η συνέχιση του καπνίσματος σχετιζόταν πιο πολύ με την εμφάνιση κολλαγονικής κολίτιδας [HR 3.68; 95% CI 1.94–6.97] και λιγότερο με τον κίνδυνο εμφάνισης λεμφοκυτταρικής κολίτιδας [HR 1.71; 95% CI 0.83–3.53].

Συμπέρασμα

Με βάση τα δεδομένα των δύο αυτών μελετών παρατηρήθηκε μια σαφή συσχέτιση του καπνίσματος με την εμφάνιση μικροσκοπικής κολίτιδας. Ο κίνδυνος εμφάνισης μικροσκοπικής κολίτιδας αυξανόταν όσο περισσότερα πακέτα τσιγάρων – χρόνια κάπνιζε ο ασθενής, ενώ μειωνόταν με τη διακοπή του καπνίσματος. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται προκειμένου να διευκρινισθεί ο ακριβής παθογεννετικός μηχανισμός συσχέτισης μικροσκοπικής κολίτιδας και καπνίσματος.

Back To Top