Συμπτώματα του τύπου του Ευερέθιστου εντέρου σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Αποτελέσματα από μια προοπτική μελέτη παρατήρησης [the IBSEN Study].

Επιιμέλεια: Ν.Βιάζης, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Πηγή: Magne Henriksen Marte Lie Høivik Lars-Petter Jelsness-Jørgensen Bjørn Moum IBSEN Study Group Journal of Crohn's and Colitis, Volume 12, Issue 4, 28 March 2018, Pages 389–393,

Σκοπός

Έχει αναφερθεί αυξημένη επίπτωση συμπτωμάτων του τύπου του ευερέθιστου εντέρου στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ). Δεν είναι όμως γνωστό εάν η ύπαρξη φλεγμονής αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων αυτών. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει την επίπτωση των συμπτωμάτων του τύπου του ευερέθιστου εντέρου σε ένα πληθυσμό ασθενών με ελκώδη κολίτιδα, 20 χρόνια μετά τη διάγνωση και να διευκρινίσει εάν υπάρχει συσχέτιση των συμπτωμάτων αυτών με την ύπαρξη φλεγμονής.

Mέθοδοι

Ασθενείς που διαγνώστηκαν με ελκώδη κολίτιδα μεταξύ των ετών 1990 και 1994, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, εντάχτηκαν σε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν τα συμπτώματα που ήταν συμβατά με ευερέθιστο έντερο σύμφωνα με τα κριτήρια της Ρώμης III και πάλι 20 χρόνια μετά τη διάγνωση της ελκώδους κολίτιδας. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση και μέτρηση της καλπροτεκτίνης κοπράνων.

Αποτελέσματα

Συνολικά 260 ασθενείς απάντησαν το ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου σύμφωνα με τα κριτήρια της Ρώμης IIΙ. Συνολικά, η επίπτωση των συμπτωμάτων του τύπου του ευερέθιστου εντέρου ήταν 27%. Στους ασθενείς που δεν υπήρχαν στοιχεία φλεγμονής στις βιοψίες του παχέος εντέρου [n = 96], δηλαδή ήταν σε βαθιά ύφεση, η επίπτωση ήταν 29%. Δεν υπήρχε, επομένως, διαφορά στην επίπτωση των συμπτωμάτων του τύπου του ευερέθιστου εντέρου ανάμεσα στους ασθενείς με ενεργό φλεγμονή και σε εκείνους που ήταν σε βαθιά ύφεση

Συμπεράσματα

Τα συμπτώματα του τύπου του ευερέθιστου εντέρου είναι συχνά σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα 20 χρόνια μετά τη διάγνωση. Η επίτευξη βαθιάς ύφεσης δεν μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων αυτών.

Back To Top