Ο ρόλος της εθνικότητας και της χώρας γέννησης στο φαινότυπο των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου

Journal of Crohn's and Colitis, Volume 11, Issue 12, 4 December 2017, Pages 1463–1470.

Εισαγωγή και σκοπός

Ο αριθμός των μη καυκάσιων ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) αυξάνεται συνεχώς στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να εκτιμήσουμε το ρόλο της εθνικότητας και της χώρας γέννησης στο φαινότυπο των ΙΦΝΕ.

Μέθοδοι

Ασθενείς με ΙΦΝΕ που παρακολουθούνται σε 8 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Ολλανδίας χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την εθνικότητα τους: 1] Καυκάσιοι ασθενείς με καταγωγή από τη Δυτική ή Κεντρική Ευρώπη; και 2] μη καυκάσιοι ασθενείς, οι οποίοι είτε γεννήθηκαν στην Ολλανδία ή τη Δυτική Ευρώπη είτε γεννήθηκαν εκτός Ευρώπης και μετανάστευσαν στην Ολλανδία. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση του φαινοτύπου της νόσου ανάλογα με την εθνικότητα και τη χώρα καταγωγής.

Αποτελέσματα

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 2921 καυκάσιοι ασθενείς και 233 μη-καυκάσιοι ασθενείς. Οι μη-καυκάσιοι ασθενείς με νόσο Crohn είχαν πιο συχνά συμμετοχή του ανωτέρου πεπτικού στη νόσο [16% έναντι 8%, p = 0.001] και στένωση στον πρωκτό [10% έναντι 4%, p = 0.002] σε σύγκριση με τους καυκάσιους ασθενείς με νόσο Crohn. Η χρήση των βιολογικών παραγόντων έναντι νέκρωσης όγκου (anti-tumour necrosis factor) και των ανοσοκατασταλτικών ήταν πιο συχνή στους μη καυκάσιους ασθενείς έναντι των καυκάσιων ασθενών [45% έναντι 38%, p = 0.042] και [77% vs 66%, p = 0.001], αντίστοιχα. Οι μη καυκάσιοι ασθενείς που γεννήθηκαν στην Ευρώπη [n = 116] διαγνώστηκαν σε μικρότερη ηλικία από τους μη καυκάσιους ασθενείς που γεννήθηκαν εκτός Ευρώπης [n = 115] [σε ηλικία 22.7 έναντι 28.9 ετών, p < 0.001].

Συμπεράσματα

Οι μη καυκάσιοι ασθενείς με ΙΦΝΕ έχουν πιο βαριά συμπεριφορά της νόσου σε σύγκριση με τους καυκάσιους ασθενείς. Οι μη καυκάσιοι ασθενείς που γεννήθηκαν στην Ευρώπη διαγνώστηκαν με ΙΦΝΕ σε μικρότερη ηλικία σε σύγκριση με εκείνους που γεννήθηκαν εκτός Ευρώπης και μετανάστευσαν στην Ολλανδία

Back To Top