Ανάλυση 20 ετίας για την επίπτωση, το φαινότυπο και τη θνητότητα των ασθενών με ΙΦΝΕ στον πληθυσμό της νότιας Ολλανδίας

Mέθοδοι
Αναζήτηση στη βάση δεδομένων των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και των παθολόγων – γενικών ιατρών της περιοχής που εκτιμήθηκε, ανέδειξε 1162 ασθενείς με νόσο Crohn και 1663 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, καθώς και 84 ασθενείς με αδιευκρίνιστη κολίτιδα. Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, προκειμένου να εκτιμηθούν οι αλλαγές στην επίπτωση, στο φαινότυπο της νόσου και στη θνητότητα για τους ασθενείς αυτούς.

Αποτελέσματα
Η ετήσια επίπτωση της νόσου αυξήθηκε από 17.90/100000 το 1991 σε 40.36/100000 το 2010 για το σύνολο των ΙΦΝΕ και πιο συγκεκριμένα από 5.84/100000 σε 17.49/100000 για τη νόσο Crohn και από 11.67/100000 σε 21.47/100000 για την ελκώδη κολίτιδα [p < 0.01 για όλα]. Υπήρξε μια αλλαγή προς ηπιότερη νόσο κατά τη διάγνωση με την πάροδο του χρόνου [π.χ. μείωση της επιπλεγμένης νόσου σε ασθενείς με νόσο Crohn, αύξηση της πρωκτίτιδας στην ελκώδη κολίτιδα]. Η θνητότητα των ΙΦΝΕ ήταν παρόμοια με το γενικό πληθυσμό (SMR 0.92; 95% confidence interval [CI] 0.81–1.05), και δεν άλλαξε με την πάροδο του χρόνου. Η επίπτωση των ΙΦΝΕ το 2010 ήταν 830/100000.

Συμπέρασμα
Η επίπτωση της νόσου στη νότια Ολλανδία αυξήθηκε σημαντικά το 2010 σε σύγκριση με το 1991. Παρατηρήθηκε μια τάση για ηπιότερη νόσο κατά τη διάγνωση, γεγονός που πιθανώς αποδίδεται στην πιο έγκαιρη διάγνωση, με τη χρήση των νέων βιο-δεικτών φλεγμονής και των εξελιγμένων ενδοσκοπικών τεχνικών. Το γεγονός αυτό, αλλά πιθανώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν ρόλο για την αύξηση της επίπτωσης και τη μείωση της θνητότητας στην περιοχή της νότιας Ολλανδίας που εξετάσθηκε,

Back To Top