Συμμετοχή του ανωτέρου πεπτικού σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με νόσο Crohn σε δύο περιοχές με αυξανόμενη επίπτωση της νόσου: Ασία και Ανατολική Ευρώπη Ν.Βιάζης, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Εισαγωγή: Η επίπτωση της νόσου Crohn συνεχώς αυξάνει στην Ασία και στην Ανατολική Ευρώπη. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών που αναφέρονται στη συχνότητα προσβολής του ανωτέρου πεπτικού (στομάχου – 12δακτύλου) σε ασθενείς με νόσο Crohn, σε χώρες έξω από τον Δυτικό κόσμο. Στη συγκεκριμένη προοπτική μελέτη, σκοπός των ερευνητών ήταν να συγκρίνουν τη συχνότητα εμφάνισης μακροσκοπικών και μικροσκοπικών αλλοιώσεων, καθώς και τη συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με νόσο Crohn στην Ασία και στην Ανατολική Ευρώπη.

Mέθοδοι: Όλοι οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με νόσο Crohn στο Hong Kong και την Ουγγαρία υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού από το 2013 έως το 2015. Κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης καταγράφηκαν τα ενδοσκοπικά ευρήματα, ενώ ελήφθησαν και βιοψίες προκειμένου να εκτιμηθεί εάν υπάρχει προσβολή του στομάχου και του 12δακτύλου από τη νόσο, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια. Παράλληλα εκτιμήθηκε το αν υπήρχε ή όχι λοίμωξη με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριελήφθησαν στη μελέτη 180 ασθενείς με νόσο Crohn [100 Hong Kong; 80 Ουγγαρία; 70.6% άνδρες; μέση ηλικία, 38.5 έτη] και 189 άτομα ομάδας ελέγχου [100 Hong Kong; 89 Ουγγαρία; 57.7% άνδρες; μέση ηλικία 41 έτη]. Συμμετοχή του στομάχου και του 12δακτύλου στη νόσο του Crohn ήταν σημαντικά συχνότερη στην Ουγγαρία από ότι στο Hong Kong [16.5% έναντι 2.0%, p ≤ 0.001]. Λοίμωξη με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ήταν σημαντικά συχνότερη στην Ουγγαρία από ότι στους Κινέζους ασθενείς με νόσο Crohn [13.9% έναντι 4.0%, p ≤ 0.001]. Κοκκιώματα, τα τυπικά δηλαδή ιστολογικά ευρήματα της νόσου Crohn διαπιστώθηκαν στο 1% των ασθενών από το Hong Kong και στο 7.6% των ασθενών από την Ουγγαρία [p ≤ 0.001]. Οι Κινέζοι ασθενείς με νόσο Crohn είχαν πολύ χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου [6% έναντι 15%; p ≤ 0.001].

Συμπεράσματα: Η προσβολή του ανωτέρου πεπτικού από τη νόσο Crohn ήταν σημαντικά συχνότερη στην Ανατολική Ευρώπη από ότι στην Ασία. Η συχνότητα ανεύρεσης κοκκιωμάτων στην Ουγγαρία ήταν αυτή που αναμενόταν με βάση τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία, όμως η συχνότητα εμφάνισης γαστρίτιδας ήταν χαμηλότερη από αυτή που αναμενόταν.

Back To Top