Η επίδραση του θετικού οικογενειακού ιστορικού στην κλινική πορεία των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου.

Mέθοδοι: Η επίδραση του θετικού οικογενειακού ιστορικού στο φαινότυπο και την κλινική πορεία των ΙΦΝΕ μελετήθηκε σε 2805 ασθενείς από την Κορέα με νόσο Crohn και σε 3266 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Θετικό οικογενειακό ιστορικό θεωρήθηκε ότι είχαν ασθενείς με έναν ή περισσότερους πρώτου - δεύτερου και/ή τρίτου βαθμού συγγενή με νόσο Crohn ή ελκώδη κολίτιδα.

Αποτελέσματα: Θετικό οικογενειακό ιστορικό με ΙΦΝΕ ανευρέθηκε σε 191 ασθενείς με νόσο Crohn (6.8%) και σε 212 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα (6.5%). Στους ασθενείς με νόσο Crohn, η πιθανότητα να χρειαστεί βιολογική θεραπεία με αντι-TNF παράγοντα ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό σε σύγκριση με ασθενείς με σποραδική νόσο (56.3 έναντι 43.4%, αντίστοιχα στα10 χρόνια, p = 0.019). Όταν έγινε ανάλυση αφού εξαιρέθηκαν οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εκτομή τμήματος εντέρου μέσα σε 1 χρόνο από τη διάγνωση της νόσου, η πιθανότητα εντερεκτομής ήταν ψηλότερη σε ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό σε σύγκριση με ασθενείς με σποραδική νόσο (55.0 έναντι 32.2%, αντίστοιχα στα 10 χρόνια, p = 0.007). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση το θετικό οικογενειακό ιστορικό ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για το χρόνο μέχρι την πρώτη επέμβαση εκτομής τμήματος εντέρου σε ασθενείς με νόσο Crohn (σχετικός κίνδυνος: 1.61, 95% confidence interval: 1.13–2.29; p = 0.009). Σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, υπήρχαν περισσότερες γυναίκες και νεαροί ασθενείς κατά τη διάγνωση στις περιπτώσεις με θετικό οικογενειακό ιστορικό (p < 0.001).

Συμπεράσματα: Tα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδηλώνουν ότι υπάρχει πιο επιθετική πορεία των ΙΦΝΕ σε ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό σε σύγκριση με εκείνους με σποραδική νόσο.

Back To Top